Інформація для клієнта

         ШАНОВНИЙ КЛІЄНТЕ !

      На виконання статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», ПРАТ "ОСК РЕЗЕРВ" інформує Вас про:

        1) Фінансову послугу, що пропонується надати, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта.

        Відповідно до Закону України "Про страхування":

      Страхування - це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів.                                                                                    

        Договір страхування - це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання, у разі настання страхового випадку, здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору.

       Ціна страхової послуги залежить від предмету страхування, страхової суми, строку страхування, страхових ризиків та інших факторів.

    По добровільному страхуванню ціна страхової послуги визначається за домовленістю сторін. По обов'язкових видах встановлюється в законодавчому порядку.

    Детальні умови договору страхування, включаючи ціну страхової послуги, викладені в проекті, який надається  для ознайомлення клієнту, до моменту укладання договору страхування.

         2) Умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість.
         Надання додаткових фінансових послуг умовами договору страхування не передбачається.

        3) Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги.

        3.1. При страхуванні життя або здоров'я платника податку:

        3.1.1.Сума страхової виплати не включається до складу загального місячного або річного оподаткованого доходу платника податку (п. 165.1.27.статті 165 розділу ІV Податкового кодексу України та розпорядження Держфінпослуг від 24.12.2010 р. № 997) у разі  страхового  випадку, якщо факт  заподіяння  шкоди  застрахованій  особі  підтверджено належним чином.

      Якщо  застрахована  особа  помирає, сума страхової виплати, яка належить  вигодонабувачам або спадкоємцям, оподатковується за правилами  та  ставками,  встановленими  для  оподаткування спадщини (вигодонабувач прирівнюється до спадкоємця):

-        за нульовою ставкою (п. 174.2.1. статті 174 розділу ІV Податкового кодексу України):

а)  для особи-спадкоємця, який є членом сім'ї померлої застрахованої особи (спадкодавця) першого ступеня споріднення;

б)   для особи-спадкоємця, який є інвалідом 1 групи, або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

-   за ставкою 5% (п. 167.2. статті 167 розділу ІV Податкового кодексу України) та 1,5% військовий збір (п.163.1 статті 163 Податкового кодексу України) - для особи-спадкоємця, який не є членом сім'ї померлої застрахованої особи  (спадкодавця) першого ступеня споріднення;

-   за ставкою 18% (п. 167.1. статті 167 розділу ІV Податкового кодексу України) та 1,5% військовий збір (п.163.1 статті 163 Податкового кодексу України) у разі, якщо померла застрахована особа (спадкодавець) є нерезидентом, або вигодонабувач (спадкоємець) є фізичною особою нерезидентом, яка отримує належну страхову виплату у зв'язку зі смертю застрахованої особи-резидента.

          3.1.2. Для  належного  підтвердження  факту   нанесення   шкоди застрахованій  особі,  залежно  від  характеру  страхового  випадку, податковим агентом (страховиком) приймаються такі документи:

        -  копія листка непрацездатності або відповідна довідка, завірена в установленому законодавством порядку;

        -  копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності;

        - рахунки підприємств, установ, організацій або інших суб'єктів господарювання, які в установленому законодавством порядку мають право на надання медичних послуг і надавали медичні послуги у зв'язку з виникненням страхового випадку;

       - розрахункові документи (квитанції, фіскальні чеки, прибуткові касові ордери) щодо оплати платником податку товарів, робіт, послуг, які передбачені умовами договору страхування та/або необхідність придбання (отримання) яких згідно з умовами договору страхування підтверджена відповідними документами (направленнями, рецептами, випискою з призначеннями лікаря з історії хвороби або амбулаторної картки) підприємств, установ, організацій або інших суб'єктів господарювання, які в установленому законодавством порядку мають право на надання медичних послуг.

        3.1.3. При страхуванні життя або здоров'я платника податку факт нанесення шкоди застрахованій особі в результаті нещасного випадку підтверджується також копією акта про нещасний випадок, який складається у встановленому порядку, а в разі його відсутності - документами лікувально-профілактичного закладу з підтвердженням факту отримання травми.

         3.1.4. У разі якщо факт нанесення шкоди застрахованій особі документально не підтверджений чи неналежно підтверджений, податковий агент (страховик) утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок із суми страхової виплати за ставкою 18%, визначеною у пункті 167.1 статті 167 розділу IV Податкового Кодексу України та 1,5% військовий збір (п.163.1 статті 163 Податкового кодексу України).

           3.2. При страхуванні майна платника податку:

          3.2.1. При страхуванні майна платника податку сума страхового відшкодування не може перевищувати вартість застрахованого майна, визначену за звичайними цінами на дату укладення страхового договору, збільшену на суму сплачених страхових платежів (страхових внесків, страхових премій). При цьому звичайна ціна застрахованого майна визначається в порядку, встановленому законом.

          3.2.2. У разі якщо сума страхового відшкодування перевищує вартість застрахованого майна, визначену за звичайними цінами на дату укладення договору страхування, збільшену на суму сплачених страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), податковий агент (страховик) від суми такого перевищення утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок за ставкою 18%, визначеною у пункті 167.1 статті 167 розділу IV Податкового Кодексу України та 1,5% військовий збір (п.163.1 статті 163 Податкового кодексу України).

        3.2.3. Про суму здійснених виплат страхового відшкодування податкові агенти (страховики) повідомляють органи державної податкової служби у складі податкової звітності за черговий податковий період.

         3.3.  При  страхуванні  цивільної  відповідальності платника податку:

         3.3.1. При страхуванні цивільної відповідальності платника податку сума страхового відшкодування, яка не включається до загального місячного або річного оподаткованого доходу платника податку, не може перевищувати розмір шкоди, фактично завданої вигодонабувачу, яка визначається за звичайними цінами на дату такої страхової виплати.

         3.3.2. У разі якщо сума страхового відшкодування перевищує зазначений розмір шкоди, податковий агент (страховик) від суми такого перевищення утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок за ставкою 18%, визначеною у пункті 167.1 статті 167 розділу IV Податкового Кодексу України та 1,5% військовий збір (п.163.1 статті 163 Податкового кодексу України).

          4) Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги.
          Дострокове припинення договорів страхування регулюється ст. 28 Закону України «Про страхування».
         Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика. Про намір достроково припинити дію договору будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніш як за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення його дії, якщо інше не зазначено у договорі страхування.
          У випадку дострокового припинення дії договору страхування за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за договором страхування.

          Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.
           У випадку дострокового припинення договору страхування за вимогою страховика страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі.

            Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, то страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.
        Норматив витрат на ведення справи по добровільних видах страхування залежить від виду страхування, визначається в розрахунку страхових тарифів до Правил страхування та зазначається у договорі страхування.
           Норматив витрат на ведення справи по обов'язкових видах страхування встановлено постановою Кабінету міністрів України від 04.06.1994 № 358 «Про удосконалення механізму державного регулювання страхових тарифів у сфері страхування» та становить:
          -    при обов'язковому особистому страхуванні - 15 відсотків;
          -    при обов'язковому страхуванні  майна та відповідальності - 20 відсотків.
            Остаточний розрахунок між сторонами, у разі дострокового припинення дії договору, здійснюється після врегулювання всіх заявлених страхувальником страхових подій (здійснення страхових виплат або прийняття рішень про відмову у виплаті).

        5) Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги.
     Захист прав споживачів здійснюється шляхом дотримання вимог законодавства, що регулює страхову діяльність та законодавства про захист прав споживачів.
     Спори по договорах страхування між страхувальником і страховиком вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення сторонами згоди, вирішення спорів здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України в судових інстанціях.

        В компанії існує механізм розгляду скарг.

        Уповноважений по розгляду скарг – Глушко Галина Іванівна.

        Протягом 2017 року скарг, стосовно надання компанією фінансових послуг, не надходило.

        Позовів до суду стосовно надання фінансових послуг страховою компанією не було.

       6) Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері регулювання фінансових послуг
Адреса: 01001, м.Київ-1, вул. Б. Грінченка 3,
тел: (044) 234-39-46
Веб-адреса: www.nfp.gov.ua

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів

Адреса: 01101  м. Київ-1, вул. Б.Гринченка, 1
Телефони: (044) 279-79-89
факс: (044) 279-48-83 
Веб-адреса: www.consumer.gov.ua
E-mail: z-elena@consumer.gov.ua

        7) Розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.
       

        ПРАТ "ОСК РЕЗЕРВ", як страховий агент пропонує для фізичних осіб наступні страхові послуги:

- обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

- обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру;

- добровільне страхування медичних витрат під час подорожі за кордон.

    При укладенні таких договорів страхування, розмір комісійної винагороди повідомляється особою, яка оформляє страхові поліси. Вартість страхових послуг визначається відповідними Постановами Кабінету Міністрів України і не збільшується на суму комісійної винагороди агенту.

Адреса: 04074, Україна, м. Київ, вул. Новозабарська, 2/6

Телефон: +38 (044) 501-90-31, факс: +38 (044) 430-41-37

e-mail: